Infographics

Arataki Itto

Bennett

Ganyu

Hu Tao

Kamisato Ayaka

Kuki Shinobu

Raiden Shogun

Shenhe

Shikanoin Heizou

Xinyan

Yae Miko

Yelan

Yoimiya